President Elect
M Bashar Mourad

Secretary
Erum Shafi Syed

Member
Bushra Saqib

Ad Hoc Member
Amjad Manna

Ad Hoc Member
JahanAra Qayum Tapal